Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
PDF Tisk Email

O realizaci


V květnu r. 2007 začaly na Odboru propagace a rozvoje Úřadu okresní samosprávy (Starostwo Powiatowe) ve Slezských Ząbkowicích (Ząbkowice Śląskie) práce zaměřené na vytýčení stezky Mariany Oranžské a popularizaci této postavy.

Na začátku aktivit souvisejících s přípravou stezky byla Úřadem okresní samosprávy ve Slezských Ząbkowicích uspořádána zahajovací konference, která se uskutečnila 29. června 2007 v Kamenci (Kamieniec Ząbkowicki) v bývalém zámku princezny Mariany Oranžské. Konference se zúčastnili a referáty přednesli například dr. Włodzimierz Sobiech, tehdejší nájemce kameneckého zámku, prof. Krzysztof R. Mazurski, autor řady publikací o Marianě Oranžské, Zbigniew Piotrowicz, tehdejší místopředseda Komise pro kulturu, vědu a vzdělávání Dolnoslezského vojvodství, prof. Jan Waszkiewicz, Adam Schmidt, starosta Lądku Zdroje a Zbigniew Szczygieł za Sdružení masívu Králického Sněžníku.

Konferenci moderoval Ryszard Nowak, tehdejší ząbkowický přednosta. Na konferenci byla poprvé prezentována trasa stezky. Starostové měst a obcí, kterými měla trasa v budoucnu vést rozhodli, že podepíšou společnou dohodu iniciující práce spojené s vyznačením stezky v terénu, označením objektů a míst spojovaných s postavou Mariany.

Dne 17. prosince 2007 byla v bývalém loveckém zámečku Mariany Oranžské v Bílé Vodě (dnešní léčebně) podepsána dohoda 12 místních samospráv z oblasti Ząbkowického a Kladského okresu s českými obcemi ve věci vytýčení Stezky princezny Mariany Oranžské jako hlavního přeshraničního projektu Euroregionu Glacensis. Dohodu podepsaly tyto polské a české samosprávy: Bystrzyca Kłodzka, Kamieniec Ząbkowicki, Lądek Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie, Złoty Stok, Bílá Voda, Javorník, Staré Miasto, Ząbkowice Śląskie, Ząbkowický a Kladský okres.

Po podepsání dohody byly zahájené práce na přípravě a vytýčení stezky. Jelikož v té době bylo možné zažádat o finanční podporu záměru vybudování stezky z prostředků EU, podal dne 14. listopadu 2008 Ząbkowický okres na sekretariátu Euroregionu Glacensis žádost spolufinancování projektu "Přeshraniční stezka princezny Mariany Oranžské - 1. etapa (přípravné práce)" v rámci Fondu mikroprojektu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007?2013. Projekt jehož obsahovým a finančním partnerem byl Kladský okres a partnerem obec Bílá Voda byl realizován a vyúčtován.
Celková hodnota projektu činila 19 000 euro. Dotace z Evropské unie dosáhla 85 % a ze státního rozpočtu 10 %.

1. ETAPA

V průběhu 1. etapy realizace projektu proběhly přípravné práce v podobě
-    historického studia působení a dědictví princezny Mariany Oranžské v oblasti polsko-českého příhraničí, jehož autorem byl profesor Krzysztof R. Mazurský,  -
-    koncepce turistického využití stezky dle návrhu mgr inż. Małgorzaty Krajnik,
Katarzyna Grużlewská - Łosik zpracovala LOGO stezky, které bude použito na všech materiálech pojednávajících o stezce. Vznikl rovněž leták propagující realizaci projektu, který je distribuován na veletrzích cestovního ruchu a na všech akcích, kterých se účastní partneři dohody.  

2. ETAPA

Další fází realizace bylo podání druhé projektové žádosti ze strany Ząbkowického okresu (tentokrát již ve spolupráci s 10 partnery) v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce České republiky - věci Polska 2007-2013. Projektová žádost nazvaná Přeshraniční stezka princezny Mariany Oranžské - 2. etapa (značení a propagace) byla podána dne 20.11.2009 na Společném technickém sekretariátu v Olomouci. Projekt  v celkové hodnotě 75 000 euro prošel úspěšně formálním a věcným vyhodnocením a získal spolufinancování ve výši 85 % plánovaných výdajů. V rámci stezky vzniklo:
-    značení stezky pomoci cedulek na objektech spojených s postavou Mariany Oranžské a informačními tabulemi v centrech obcí,
-    interaktivní internetové stránky stezky (to jsou právě tyto),
-    průvodce po stezce, který je k dispozici ve všech informačních centrech podél stezky (ke stažení také v záložce Stezka - průvodce PDF).
-    Připravena byla také study tour pro novináře pohybující se v cestovním ruchu (výjezd spojující návštěvu turistických atrakcí s návštěvou vybraných ubytovacích a stravovacích zařízení podél stezky).
V listopadu r. 2010 byly v rámci výše uvedeného projektu pořízeny také reklamní předměty popularizující stezku (hrníčky, složky, tašky, propisky, knižní záložky).

 

dlugopis kubek
miarianna_zakladka_pl_mini miarianna_zakladka_cz_mini
marianna_torba_mini

3. ETAPA
V průběhu 2. etapy podal Ząbkowický okres dne 31. března 2011 další žádost do Fondu mikroprojektů Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika ? Polská republika 2007?2013 na realizaci projektu nazvaného Přeshraniční stezka princezny Mariany Oranžské ? 3. etapa (projekt úpravy provozu na stezce).
Projekt v celkové výši 21 870 euro (po získání spolufinancování) je určen k realizaci v období červenec 2011? leden 2012.
V rámci 3. etapy projektu se počítá se zpracováním studie trvalé úpravy silničního provozu v celé délce stezky (Ząbkowice Slezsko - Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok - Lądek Zdrój - Stronie Śląskie - Staré Město - Králíky - Międzylesie - Międzygórze - Stronie Śląskie - Lądek Zdrój - Lutynia - Travna - Javorník - Bílá Voda - Złoty Stok - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie).
Vyhotovení výše uvedené studie bude nezbytné k realizaci další etapy projektu, tj. turistického silničního značení (dopravní značky E - 22a, E - 22b, E - 22c, E -7, E - 9, E - 10, E - 11, E - 12), které budou důležitým doplněním automobilové turistické stezky.
Takto tedy vypadá historie stezky Mariany Oranžské.
 

feedback